top of page

Rynek w Krzepicach

funkcja: konkurs na koncepcję architektoniczną zagospodarowania rynku w Krzepicach

lokalizacja: Krzepice

inwestor: Gmina Krzepice

data: 2005

zakres: projekt koncepcyjny

powierzchnia terenu: 7271 m²

autor: Tomasz Głowacki

zespół: Dominik Górecki, Kamila Merwa, Zuzanna Wojtasiak

wyróżnienie równorzędne

 

Słabo zdefiniowana przez niskie pierzeje budynków przestrzeń Rynku, zadecydowała o pozostawieniu północnego szpaleru drzew oraz kilku akcentów wysokościowych w postaci wybranych drzew i pomnika. Projekt zakłada utworzenie dwóch osi kompozycyjnych: północ –południe i wschód zachód, przebiegających centralnie przez Rynek. Oś północ-południe wyznacza od południa bryła pomnika oraz biegnący ku północy, towarzyszący pomnikowi podłużny plac. Oś wschód-zachód określa przecinająca obecnie Rynek droga krajowa. Zostanie ona podkreślona przez regularnie rozstawione dwa rzędy latarni.

W I etapie droga krajowa przebiega jak dotychczas, dzieląc centralnie obszar Rynku na dwie strefy – południową i północną. Strefa południowa charakteryzuje się stałymi elementami organizacji przestrzeni, takimi jak: ogródki kawiarniane, pomnik, oczko wodne z fontanną. Strefa północna funkcjonuje jako elastyczna przestrzeń otwarta, okresowo także na potrzeby imprez masowych. Wzdłuż ulic po stronie pierzei północnej i południowej zlokalizowano 19 miejsc parkingowych.

W II etapie podział na strefy zostaje zachowany, przy czym strefa północna zostaje powiększona o teren drogi krajowej w obrębie placu, której nawierzchnię należy ujednolicić z resztą posadzki placu. Komunikacja kołowa w II etapie przebiega cyrkulacyjnie wokół Rynku zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Ze względu na dogodniejszą obsługę miejsc postojowych i budynków, ruch kołowy postanowiono odwrócić w stosunku do istniejącego.

Główny obszaru rynku zajmuje płaska płaszczyzna placu o niewielkim nachyleniu (do 2,5 %). W części północno-wschodniej i południowo-wschodniej uzupełniona ona zostaje o lekko wznoszące się schody terenowe, pokonujące różnice wysokości terenu.

bottom of page