top of page

Zduńskowolskie Centrum Integracji

- Ratusz i Plac Wolności

funkcja: Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej budowy ratusza - Zduńskowolskiego Centrum Integracji oraz zagospodarowania Placu Wolności

lokalizacja: Zduńska Wola

inwestor: Miasto Zduńska Wola

data: czerwiec 2010

zakres: projekt koncepcyjny

powierzchnia terenu: 14825 m²

powierzchnia użytkowa: 4213 m²

autor: Tomasz Głowacki

zespół: Katarzyna Rybczyńska, Paweł Wróblewski, Sylwester Duda, Justyna Kleszcz, Małgorzata Nowobilska

 

Budowa Zduńskowolskiego Centrum Integracji ZCI jest przyczynkiem do rewitalizacji całej przestrzeni rynku Zduńskiej Woli oraz nadania mu odpowiedniej rangi. Proponowane założenie szanuje i podkreśla zabytkowy układ urbanistyczny, zachowuje historyczną lokalizację byłego ratusza, który stał w centrum miasta przed laty. Także proporcjami i gabarytami bryły ZCI nawiązuje do dawnego obiektu.

Symetryczny układ ZCI z wyeksponowaną wieżą podkreśla dwie osie historycznego założenia. Dwudziestometrowej wysokości wieża ZCI stanowi, zgodnie z zabytkowym układem, kontrdominantę dla wieży kościoła, tworząc w perspektywie ulicy Kościelnej równoprawny dialog. Decyzja o rozszerzeniu kubaturowym wieży wzdłuż osi północ-południe na całą głębokość budynku nie wynika tylko z dużego programu funkcjonalnego. Utworzenie dominanty wysokościowej ratusza w czterech kierunkach pozwala na zamkniecie perspektyw widokowych z czterech narożników ulic przechodzących przez plac Wolności i zachowanie atrakcyjnego widoku bryły. Ponadto powyższy zabieg zwiększa optycznie skalę budynku dostosowując go do znacznej wielkości placu i wysokości istniejących drzew, które w przyjętym rozwiązaniu nie przytłaczają.

Projektowanemu Placu Wolności nadano nowy wizerunek i funkcje, z intencją zachowania istniejącego drzewostanu. Budynek ZCI wraz z towarzyszącą mu przestrzenią utwardzoną dzieli obszar placu na trzy pasma: utwardzoną cześć centralną w osi północ- południe i dwa pasy zielonych skwerów od zachodu i wschodu. Cześć centralna: północna i południowa pełni fakcje placu przedwejściowego oraz placów reprezentacyjnych.

bottom of page